Bermbeheerplan

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte van een erkend natuurreservaat.

Sinds 1985 is in Vlaanderen het Bermbesluit van kracht dat bepaalt dat bermen niet voor 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.

De voorgeschreven maaiperiode is niet altijd de beste. Het grootste aandeel van onze bermen is namelijk zeer voedselrijk. De maaidata uit het bermbesluit zijn ideaal om de vegetatie minder ruig te maken en de grassen te doen afnemen ten voordele van kruiden, maar gaan voorbij aan het feit dat kruidige vegetatie vaak pas bloeit na half juni. Via een goedgekeurd bermbeheerplan kan afgeweken worden van het bermbesluit en kunnen bepaalde bermen op een ander tijdstip worden gemaaid.

Afwijkingen van deze data zijn toegelaten, maar moeten via de opmaak van een bermbeheerplan goedgekeurd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het bermbeheerplan motiveert eventuele uitzonderingen en afwijkingen op het Bermbesluit op een ecologische basis. bv. vroegere maaidata om specifieke soorten te beschermen of uitstel om de bloeiperiode te verlengen. Het bermbeheerplan van Galmaarden werd goedgekeurd door ANB en de gemeenteraad. De afwijking op de bepalingen van het Bermbesluit geldt voor een periode van 6 jaar (2024-2029). Daarna dient een evaluatie uitgevoerd te worden om de resultaten van het beheer te kunnen beoordelen.

Een bermbeheerplan heeft ook de bedoeling om meer, betere en herkenbare natuur in de gemeenten te scheppen, om de biodiversiteit te verhogen. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er vaak geen “ongebruikte” plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats.

Enkel wanneer de verkeersveiligheid in het gedrang komt, kan worden van afgeweken van de maaidata door ten vroegste vanaf 15 mei te maaien, bv. in bochten of wanneer verkeersborden niet meer leesbaar zijn. Mocht dit het geval zijn, dan kan je dit altijd hier melden.

Laatst aangepast op: 05-06-2024 om 10:47