Verkiezingen

Deelname aan de verkiezingen van het Europees Parlement als burger uit de lidstaten van de Europese Unie.
 
Op 26 mei 2019 vinden er in alle Belgische steden en gemeenten verkiezingen plaats. De burgers kiezen dan de leden van het Europees Parlement. Als burger van de Europese Unie, heeft u ook de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. Er zijn wel voorwaarden bepaald waaraan u moet voldoen.
 
Wenst u van dit stemrecht gebruik te maken? Dien ten laatste op 28 februari 2019 een aanvraag in bij het gemeentebestuur. Bent u reeds bij een voorgaande verkiezing geregistreerd? Dan hoeft u nu niets meer te doen.
 
Om ingeschreven te kunnen worden als kiezer, moet u als EU-burger voldoen aan volgende voorwaarden:
  • vóór 28 februari 2019 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
  • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zij van stemrecht. 
 
Zodra u op de kiezerslijst ingeschreven staat, bent u aan de stemplicht onderworpen, net zoals elke Belgische kiezer. Hou daar rekening mee: u bent verplicht om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan, tenzij u een geldige reden heeft om afwezig te zijn.
 
Meer informatie over uw inschrijving op de kiezerslijsten en over de verkiezing van het Europees Parlement in het algemeen kan u vinden:
  •  er werd een specifieke website voorbereid www.europeanelections.belgium.be om de Europese onderdanen alle nodige informatie te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing van het Europees Parlement op 26 mei 2019. Deze website zal beschikbaar zijn in de 24 officiële talen van de Europese Unie teneinde de goede verspreiding van deze informatie te verzekeren;
  • op de website https://verkiezingen.fgov.be;
  • bij het gemeentebestuur: dienst burgerzaken - 054 89 04 15.
 
Politiebesluit verkiezingen
Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei heeft de provinciegouverneur Lodewijk De Witte een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren. 
Het besluit bepaalt o.a. dat er geen propaganda mag aangebracht worden op het openbaar domein, behalve waar dit uitdrukkelijk voorzien is door de gemeente. Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten. Verder bepaalt het dat er geen campagne gevoerd mag worden tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens. Tenslotte worden de regels vastgelegd voor de verkiezingsdag.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]