Label diervriendelijke gemeente

Galmaarden werd de 45ste diervriendelijke gemeente van Vlaams-Brabant. Een diervriendelijke gemeente ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant een label na onderschrijving van de ‘beginselverklaring’. Daarmee verbindt ze zich tot het nemen van diervriendelijke maatregelen en rekening te houden met dierenwelzijn in het algemene beleid.

De ondertekening van de ‘beginselverklaring diervriendelijke gemeente’ houdt in dat onze gemeente ernaar streeft om rekening te houden met dierenwelzijn in ons beleid. Het label dient als uithangbord voor de inwoners om de gemeentelijke inzet voor dieren kenbaar te maken.

14 criteria

In de ‘beginselverklaring diervriendelijke gemeente’ worden onderstaande criteria opgenomen:

1.       Stelt een schepen van Dierenwelzijn en een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie aan. Aan het domein worden de nodige budgetten voor een beleid gekoppeld: schepen Patrick Decat i.s.m. de milieudienst

2.       Stelt minstens 1 contactpersoon Dierenwelzijn aan binnen de politiezone en werkt hiermee nauw samen: SPOC Dierenwelzijn bij de Politiezone Pajottenland: hoofdinspecteur Kristof Maertens


3.      
Voert, conform de Vlaamse Regelgeving, een zwerfkattenbeleid


4.      
Sluit zich aan bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren: Er is een samenwerking met de Ark van Pollare.


5.      
Ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes: De gemeente Galmaarden is een groene gemeente, er zijn vele wandelpaden. De nood aan uitlaatplaatsen en hondenloopweides is niet hoog. Onze inwoners kunnen gratis hondenpoepzakjes afhalen op het gemeentehuis.


6.      
Streeft er naar een marktreglement uit te vaardigen/aan te passen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen: Het College van 31 augustus 2022 keurde het verbod op verkoop van dieren op markten goed.


7.      
Ziet toe op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermissen en circussen: Vanaf 1 januari 2023 zijn paardencarrousels op kermissen verboden. Circussen met dieren worden niet toegelaten.


8.      
Ziet toe op strikte toepassing van de regels op thuis slachtingen en zorgt voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan: Artikel 167 van het Algemeen Politiereglement Pajottenland verbiedt rituele slachtingen thuis. Thuisslachtingen zijn enkel toegelaten mits goedkeuring van de burgemeester met de daaraan gekoppelde voorwaarden, waaronder registratie bij het FAVV.


9.      
Zorgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, OCMW-woningen, rustoorden of serviceflats: In onze seniorenwoningen zijn katten, vissen en vogels toegelaten. In de noodopvangwoning worden enkel huisdieren toegelaten mits akkoord van het OCMW. In de sociale woningen zijn huisdieren toegelaten.


10.  
Zorgt dat de burgers een huisdiersticker kunnen bekomen zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn in noodgevallen: Inwoners kunnen gratis een huisdiersticker af halen in het gemeentehuis.


11.  
Zorgt ingeval van overpopulatie van duiven, voor het plaatsen van duiventillen met het oog op ei-manipulatie of zoekt naar andere diervriendelijke manieren van inperken van duivenpopulatie: De gemeente Galmaarden kent geen problematiek van overpopulatie. Op de gemeentelijke website is er informatie te vinden wat burgers kunnen doen om hinder van duiven te verhinderen.


12.  
Informeert haar inwoners op regelmatige basis over dierenwelzijn in haar gemeentelijk infoblad en promoot initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. De gemeente ondersteunt ook de provinciale campagnes naar de burgers toe op het vlak van dieren en dierenwelzijn: In elke editie van het gemeentelijk infoblad Samen komt het thema dierenwelzijn aan bod. Er is ook heel wat informatie rond dierenwelzijn te vinden op onze gemeentelijke website.


13.  
Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich mee brengt: Artikel 36 van het Algemeen Politiereglement Pajottenland verbiedt het afsteken van vuurwerk. De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen toestemming geven met de daaraan gekoppelde voorwaarden waaronder het informeren van de buren.


14.  
Streeft ernaar om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als de plaats van aanschaf: Op onze website vind je een landingspagina terug, deze wordt ook via onze andere kanalen verspreid.

Laatst aangepast op: 07-06-2023 om 16:44