Gecoro

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro.

Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht.

De Gecoro komt verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), structuurplannen of verordeningen.

De vergaderingen van de Gecoro zijn niet toegankelijk voor iedereen. Je kan wel adviezen opvragen.

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro vind je hieronder.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 09:49