Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Galmaarden definitief vastgesteld in zitting van 26 maart 2013. De deputatie dient te beslissen over de goedkeuring. Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de deputatie het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, bestaande uit een informatief, richtinggevend en een bindend gedeelte, goedgekeurd met uitsluiting van:

  • Richtinggevend deel, p. 146, voorlaatste alinea:
    ‘Naast de mogelijkheden via het grond- en pandenbeleid kan de gemeente' en ‘de woonmogelijkheden in dit gebied verder ontwikkelen';
  • Kaart 20 (Gewenste ruimtelijke structuur):
    Legende-item ‘bestaand zonevreemd sportterrein' en de bijhorende aanduiding op de kaart.

 
De publicatie in het Belgisch Staatsblad is gebeurd op 28 juni 2013.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:30