Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan in de gemeente en bestuurt, samen met de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. In Galmaarden bestaat de raad uit 19 leden. De raadsleden worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn. 

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. De raad stuurt het gemeentelijk beleid op de hoofdlijnen en keurt zo onder meer het gemeentelijk meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen, belastingen, retributies en (politie)reglementen goed.

De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste dinsdag van de maand om 20 uur (tenzij anders bepaald) in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen mag deze komen meevolgen. Alleen beraadslagingen over individuele personen gebeuren in besloten zitting.

Samenstelling