Ik kan niet gaan stemmen

Indien je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je verschillende opties:

  • Stemmen bij volmacht
  • Je kan je onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van je kanton die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn (neem contact op met de dienst Burgerzaken om de contactgegevens van de vrederechter te krijgen).

Sancties in geval van niet-gewettigde onthouding

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek.

Een eerste niet-gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 80 tot 200 euro).

Er wordt geen vervangende gevangenisstraf uitgesproken.

Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim beschouwd moet worden en wat niet.

Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken vervolgd zullen worden.

De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Laatst aangepast op: 09-01-2024 om 10:53