Premies en subsidies jeugd

Het lokaal bestuur wil de jeugdparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het toekennen van subsidies.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor jeugd.

Basis- en werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende verenigingen die voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden opgenomen onder artikel 6 van het subsidiereglement.

Hoe vraag je ze aan?

De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

Projectsubsidie

Wie kan er een beroep op doen?

Het project waarvoor deze projectsubsidie wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende basisvoorwaarden:

 • Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente, of is uitsluitend op inwoners van de gemeente gericht indien buiten de gemeente (zie verder).
 • Het project beoogt de deelname van inwoners van de gemeente.
 • Het project staat open voor iedereen.
 • Het project is gemeenschapsvormend en brengt mensen bij elkaar.
 • Het project kan slechts één keer per kalenderjaar en maximum drie keer in het totaal een projectsubsidie ontvangen.
 • Het project overstijgt de reguliere werking van de vereniging, organisatie, dienstverlener, organisator,..
 • Het project heeft geen winstoogmerk als einddoel (geen commerciële doeleinden).
 • Indien de organisator kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is voor het project op het gemeentelijk grondgebied, dan is de voorwaarde zoals bepaald in punt 1. niet van toepassing.

Hoe vraag je ze aan?

De organisator dient de subsidieaanvraag in bij de Dienst Vrije Tijd via een e-mail aan evenementen@galmaarden.be, minimum drie maanden voor de start van het project.
 

Wat houdt de subsidie in?

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • Voldoen aan alle basisvoorwaarden: 300 euro
 • Per behaalde extra kwaliteitsvoorwaarde: 100 euro

De toegekende subsidie kan niet meer bedragen dan 75% van de totale effectieve kosten van het project. Meer informatie vind je in het reglement hieronder.
 

Subsidie voor kadervorming

Wie kan er beroep op doen?

 • Je bent minimum 16 jaar of je wordt 16 jaar in het jaar dat je de cursus volgt.
 • Je woont in Galmaarden of bent lid van een plaatselijk jeugdinitiatief.
 • De cursussen dienen georganiseerd te worden door een door de afdeling jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdvereniging, instelling of vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk of door een overheidsinstelling.

Hoe vraag je ze aan?

Je brengt het originele attest van de door jou gevolgde cursus en een kopie van het betalingsbewijs naar de jeugddienst. De tussenkomst wordt vastgesteld op de kostprijs met een maximum van 125 euro per kalenderjaar.

Wat houdt de subsidie in?

Een subsidie voor kadervorming kan verleend worden aan jongeren die een cursus volgen in verband met het jeugdwerk en dat erkend is door de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid = georganiseerd is door een door de afdeling jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdvereniging, instelling of vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk of door een overheidsinstelling. Het attest breng je binnen op de jeugddienst en per jaar kan je een toelage van maximum 125 euro verkrijgen. Je kan dus meerdere attesten per jaar binnenbrengen, tot wanneer de maximumtoelage bereikt is. Men kan 1 vormingscursus niet door 2 verschillende instanties laten betoelagen.
 

Subsidie voor startende verenigingen

De gemeente Galmaarden ondersteunt startende jeugdverenigingen met een éénmalige subsidie van 300 euro. Deze startsubsidie kan aangevraagd worden bij de jeugddienst.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:41