Verbranding in openlucht

 
 

Politiediensten en het gemeentebestuur krijgen vaak klachten over het verbranden van afval in open lucht. Dit wordt vaak terecht als een vorm van overlast beschouwd. Ongeoorloofd verbranden kan tot stevige beboeting leiden. Daarom zetten we graag de spelregels even op een rij.

Het verbranden van  afval (ook groenafval) in openlucht is volgends de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II) voor iedereen verboden. Dit verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en huishoudelijk afval maar ook van biomassa-afval zoals gft, hout- en snoeiafval.

Wel zijn er enkele specifieke uitzonderingen. Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden, behalve als het gaat om:

1° het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel   wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het   Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;

2° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

3° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

4° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;

5° het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;

6° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;

7° het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder;

8° het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog   onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;

9° de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer of door de civiele bescherming.

In al deze gevallen (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) moet in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heien, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd en een afstand van 25 meter tot bossen.

Ter informatie:

- ‘bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden’zijn werkzaamheden die door professionele landbouwers worden uitgevoerd;

- onder ‘afvoer’ wordt verstaan het afvoeren van biomassa-afval met een oplegger of op andere wijze vanop het veld naar een nabijgelegen weg of stuk grond van waarop het transport kan doorgaan. Afvoer kan om verschillende redenen niet mogelijk zijn:  het veld is te nat; door lokaal reliëf of hindernissen (bv. beken en hagen) is het niet mogelijk om de plaats te bereiken;

- onder ‘verwerking ter plaatse’ wordt verstaan het ter plaatse stockeren of het ter plaatse verhakselen;

- Een afwijking op het verbrandingsverbod indien dat ‘vanuit fytosanitair oogpunt’ noodzakelijk is, betekent dat de federale wetgever het verbranden van landbouw- en fruitgewassen kan verplichten.  

Het is aan de bevoegde toezichthouder om te oordelen of aan deze voorwaarden is voldaan.

 

Vergeet niet dat het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (vb. een kampvuur) en het verbranden van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen slechts toegelaten is na schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. Dien daarom steeds tijdig een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.

Tot slot wensen we te wijzen op de gevaren van het onbeheerd achterlaten van een open vuur en uiteraard op het verbranden in periodes van grote droogte. Respecteer de regels en gebruik uw gezond verstand om het milieu te respecteren en uw gezondheid en die van uw medemensen te bewaken.

Meer info is terug te vinden op www.stookslim.be.


 


 

 

 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]