Meerjarenplan

Bij het begin van elke legislatuur moet een lokaal bestuur meedelen wat ze willen verwezenlijken in de komende zes jaar. Deze doelstellingen worden opgenomen in een plan, het meerjarenplan. Dit plan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende bestuursperiode. 

Het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:

  • Strategische en financiële nota

De strategische en de financiële nota geven een antwoord op volgende vragen:

  • Wat wil het bestuur bereiken? 
  • Wat gaat het bestuur daarvoor doen?
  • Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?

De strategische nota geeft de doelstellingen weer die het lokaal bestuur Galmaarden nastreeft. De financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht(*).

(*)Lokale besturen moeten een financiële planning in evenwicht indienen. Het financieel evenwicht wordt getoetst aan de hand van twee normen: een toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en een structureel evenwicht (autofinancieringsmarge). Het resultaat op kasbasis moet voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul zijn.
De autofinancieringsmarge is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren. Voor een gemeentebestuur moet de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul zijn.

  • Toelichting

De toelichting bij het meerjarenplan bevat onder meer een omgevingsanalyse die de omgeving waarin het lokale bestuur werkt, in kaart brengt. De omgevingsanalyse vormt de basis voor het opmaken van het meerjarenplan. Uit de omgevingsanalyse blijken de sterktes en zwaktes, de bedreigingen en opportuniteiten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt. De keuze en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de bevindingen uit de omgevingsanalyse. Verder geeft de toelichting een zicht op de evolutie van de fiscaliteit, het personeelsbestand… 

  • Budget

Het budget is een overzicht van ontvangsten en uitgaven die het lokaal bestuur raamt voor een bepaald kalenderjaar. Het budget wordt vastgesteld door de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad in de loop van het kalenderjaar aangepast worden naar eventuele noden en wensen.

  • Jaarrekening

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. 

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 29-12-2023 om 12:33