OVAM houdt openbaar onderzoek 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025'

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Openbaar onderzoek
Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be. OVAM maakt een verslag van de reacties en legt dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor eind dit jaar.

Actieplan 

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.
Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen … hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst. Er is een omgevingsanalyse opgemaakt die een overzicht geeft van de aanpak in de omringende regio’s evenals een marktanalyse van de biomassastromen.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]