Wegenwerken Repingestraat en Bakkerstraat in 4 fases

Binnenkort start de gemeente met (structurele) onderhoudswerken in de Repingenstraat en de Bakkerstraat te Vollezele. De werken zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden gespreid over een tweetal jaar.

Fase 1: lokale betonvakherstellingen
In een eerste fase zullen lokale betonvakherstellingen in de Repingestraat ter hoogte van het kruispunt met de Congobergstraat en in het gedeelte van de Repingestraat tussen Vollezelestraat en kruispunt Ezelveldstraat-Repekouter alsook betonvakherstellingen in de Bakkerstraat worden uitgevoerd.

De werken zullen starten op maandag 31 augustus met een uitvoeringstermijn van 15 werkdagen.
De werken zullen per rijvak worden uitgevoerd zodat doorgaand verkeer steeds mogelijk zal zijn, indien nodig zal gebruik gemaakt worden van verkeerslichten.


Fase 2: vernieuwen van alle voegvullingen
Na uitvoering van de betonherstellingen zal vanaf 5 oktober, fase 2 van de vooropgestelde werken starten, zijnde het vernieuwen van alle voegvullingen van de voormelde wegdelen van fase 1.

Fase 3: structurele onderhoudswerken
In een derde fase, dewelke door intercommunale Haviland en Riobra (Fluvius) nog moet worden uitgewerkt en dus vermoedelijk maar in de tweede helft van 2021 van start zal kunnen gaan, zal het gedeelte van de Repingestraat worden aangepakt vanaf het kasseigedeelte tot voorbij het kruispunt Repekouter-Ezelveldstraat. In deze fase zijn volgende structurele onderhoudswerken voorzien:
  • Herwaardering van het overlaagde gedeelte van de kasseien van de Congoberg hetgeen betekent dat het asfaltgedeelte tussen het kasseigedeelte en de betonnen rijweg terug in kasseien zal worden heraangelegd zoals dit oorspronkelijk het geval is geweest,
  • Heraanleg van een gedeelte van de betonnen rijweg (ongeveer 20m) tussen het kasseigedeelte en de Congobergstraat,
  • Heraanleg van de betonnen rijweg vanaf Congobergstraat 85 tot voorbij het kruispunt Repekouter- Ezelveldstraat waarbij het kruispunt ook verkeersveiliger zal worden ingericht. In dit gedeelte is het de bedoeling samen te kunnen werken met Riobra (Fluvius) om de nog noodzakelijke rioleringswerken tegelijkertijd te kunnen laten uitvoeren (aansluiten van de huishoudelijke afvalwaters van de woningen Congobergstraat 1-3, Repingestraat  85-87 en Repingestraat 76-88 aangezien deze woningen momenteel nog lozen in oppervlaktewater). Bovendien zal door Riobra (Fluvius) ook worden onderzocht of het haalbaar is om in deze fase van de werken de woningen van de onpare kant van de Repingestraat afwaarts het kruispunt Ezelveldstraat-Repekouter (dus vanaf Repingestraat 69 tot 51) dewelke momenteel nog lozen in een afwateringsgracht, eveneens te kunnen aansluiten op de riolering aan de pare kant van de Repingestraat,
  • Aanleg van fietssuggestiestroken in de Repingestraat en Bakkerstraat.

Fase 4
In een vierde en laatste fase zal de technische dienst van de gemeente nog de volgende werken uitvoeren:
  • Aanbrengen van een 4 tal-wegversmallingen in de Repingestraat tussen de Vollezelestraat en de Congobergstraat,
  • Maken van de nodige doorsteken naar de bestaande baangrachten om het afstromend water van de rijweg beter te kunnen laten afstromen naar de grachten,
  • Aanleg van een voetpad in grindverharding tussen de Vollezelestraat en de Robijnsbos met behoud van de bestaande aanwezige verhardingen van de bebouwde percelen.
Deze fase zal gespreid in de tijd worden uitgevoerd na fase 2 en fase 3.
 

Door deze werken kan je enige hinder ondervinden maar wij zullen als gemeente samen met de ontwerper Haviland en de uitvoerende aannemers ervoor zorgen dat deze tot een minimum wordt beperkt.

Hier vind je de bewonersbrief terug. 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]