Privacyverklaring

Privacyverklaring en cookiebeleid lokaal bestuur Galmaarden 

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt.

Het lokaal bestuur van Galmaarden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.  

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren. 


Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen op het mailadres dpo@galmaarden.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door het lokaal bestuur Galmaarden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het lokaal bestuur Galmaarden
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met toestemming van betrokkene): deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (indien een wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor die doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Afhankelijk van het doel kunnen volgende personeelsgegevens van je gevraagd of verwerkt worden:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Gegevens in het kader van het sociaal onderzoek: uiteenlopende persoonlijke en professionele gegevens: gezinssituatie, financiële middelen, recht op uitkeringen, schulden, effectieve verblijfplaats, medische gegevens, verblijfsstatuut…
 • Financiële identificatiegegevens: rekeningnummer

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die het lokaal bestuur Galmaarden verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Het lokaal bestuur Galmaarden deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Het lokaal bestuur Galmaarden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.


Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Hoger in deze privacyverklaring staat vermeld hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost. 


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Als het lokaal bestuur geen gehoor geeft aan jouw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.


Wijziging privacyverklaring

Het lokaal bestuur Galmaarden kan haar privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 21 maart 2018.


Contactinformatie Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GBA kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Privacyverklaring en cookiebeleid Mijn Burgerprofiel

Het overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de global header, zijn beschikbaar via deze link.
De privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel vind je hier terug.

Laatst aangepast op: 14-07-2023 om 12:20