Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID GEMEENTE EN OCMW GALMAARDEN 

 

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt.

Gemeente en OCMW Galmaarden houdenzich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.  

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren. 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen op het mailadres dpo@galmaarden.be.


Cookiebeleid 

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site. 

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door gemeente en OCMW Galmaarden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van gemeente of OCMW Galmaarden
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (met toestemming van betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (indien een wettelijke verplichting)

 We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor die doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Afhankelijk van het doel kunnen volgende personeelsgegevens van u gevraagd of verwerkt worden :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Gegevens in het kader van het sociaal onderzoek: uiteenlopende persoonlijke en professionele gegevens: gezinssituatie, financiële middelen, recht op uitkeringen, schulden, effectieve verblijfplaats, medische gegevens, verblijfsstatuut…
 • Financiële identificatiegegevens: rekeningnummer
 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die gemeente en OCMW Galmaarden verwerken, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Gemeente en OCMW Galmaarden deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Gemeente en OCMW Galmaarden bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Hoger in deze privacyverklaring staat vermeld hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost. 


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als gemeente en OCMW Galmaarden geen gehoor geven aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.


Wijziging privacyverklaring

Gemeente en OCMW Galmaarden kunnen hun privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 21 maart 2018.


Contactinformatie Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GBA kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]