Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel OCMW-raad genoemd. De raad voor maatschappelijk welzijn (of OCMW-raad) beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. De OCMW-raad bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen.

De gemeente- en OCMW-raad bestaan beiden uit dezelfde leden. De vergaderingen worden dan ook op dezelfde avond gehouden en sluiten elkaar aan. Beide zittingen zijn openbaar. Iedereen mag deze komen meevolgen. Alleen beraadslagingen over individuele personen gebeuren in besloten zitting.

Samenstelling