Premies en subsidies sport

Het lokaal bestuur wil de sportparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het geven van subsidies.
 

Wie kan er beroep op doen?

Alle erkende verenigingen die voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden opgenomen onder artikel 6 van het subsidiereglement.

Hoe vraag je ze aan?

De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een aanvraagdossier voor impulssubsidies aan sportverenigingen, dat betrekking heeft op het voorbije werkingsjaar (een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).

Wat houdt de subsidie in?

Erkende verenigingen die voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden opgenomen onder artikel 6 van het subsidiereglement kunnen beroep doen op 3 subsidielijnen:

  1. basissubsidie
  2. subsidie kwaliteitsbewaking, open clubstructuur en engagement:
    Deel 1: subsidie kwaliteitsbewaking, open clubstructuur 
    Deel 2: engagementsubsidie 

De basissubsidie voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de vereniging wordt berekend door middel van een puntensysteem waardoor elke club/vereniging in een categorie (A, B of C) kan ingedeeld worden. Het college van burgemeester en schepenen legt per categorie een vast bedrag als basissubsidie vast.

De subsidie voor de kwaliteitsbewaking ondersteunt op het vlak van het volgen en/of organiseren van vorming(en) en opleidingen, het niveau van de gekwalificeerde trainers en de open clubstructuur.
De kwaliteit van de begeleiding en een open clubstructuur zijn kwalitatieve criteria die we structureel willen ingebed zien in de clubwerking/vereniging.

Subsidietoekenning

De verwerking van de subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem. Om de waarde van 1 punt te bepalen wordt het subsidiebedrag gedeeld door het totaal aantal punten van alle ingediende dossiers. De subsidie van een vereniging wordt berekend door het aantal punten van de vereniging voor dit dossier, te vermenigvuldigen met de waarde van 1 punt.

Voor de engagementsubsidie engageert de vereniging zich als coproducent, die meehelpt om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Jaarlijks wordt één hoofdthema naar voor geschoven waarbij de vereniging een project kan indienen met een positieve impact op de geformuleerde doelstelling(en).

Laatst aangepast op: 11-01-2023 om 12:35