Verkavelingen

Omschrijving
Men dient over een verkavelingsvergunning te beschikken om een perceel bouwgrond op te splitsen in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.
Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.
  
  
Werkwijze
Wanneer je een perceel aankoopt of wenst te bebouwen, informeer je je best bij het gemeentebestuur, Marktplein 17, 1570 Galmaarden, dienst stedenbouw, over het eventuele bestaan van verkavelingvoorschriften. Het kan immers zijn dat het niet mogelijk is binnen een bestaande verkaveling het gewenste ontwerp te realiseren.
 

Hier vind je meer informatie over:

Nuttige website
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]